Gay Christian EuropeLGBT Christian Europe

Merhba fis-siet eletroniku ta’ Gay Christian Europe

Gay Christians in Europe

Gay Christian Europe tofri ghajnuna u rizorsi multi-lingwali ghal min hu Kristjan.u Gay, Lesbian, Bisesswali u Transgender. Noffru wkoll ghajnuna ghal dawn li qed isaqsu dwar l-orjentazzjoni sesswali taghhom.

Sib knejjes* li huma sensittivi ghal nies li huma LGBT, Gruppi ta’ sapport u helplines f’Malta, kotba dwar l-LGBT u li tkun Kristjan.

* Bies ikollok access ghal site eletroniku jekk jogghbok ikkuntatjana billi tafas fuq "Contact us".

X’inhi Gay Christian Europe?

Gay Christian Europe twieldet wara li inhass vojt kbir fejn tidhol ghajnuna u sapport fl-Ewropa dwar li tkun LGBT u Kristjan fl-istess hin.

L-ghan pricipali hu li nghinu lil nies li huma LGBT bil-lingwa taghhom u naghtu sapport u tgharif dwar li tkun Kristjan u LGBT f’ambjent ta‘ imhabba u kunfidenzjalita‘. Huwa l-ghan taghna li nghatu sapport lil kull persuna dwar l-esperjenza tieghu. Bhala grupp ma niggudikawx min fejn persuna gejja, x’tip ta‘ religjon thaddan, jekk thoss li bhala LGBT tixtieq tghix fic-celibat jew temmen f’relazzjonijiet omosesswali. Il-bieb miftugh ghal kulhadd!

L-ghan taghna hu wkoll li inheggu LGBT ikunu f’kuntatt ma‘ gruppi u fi knejjes fil-lokalita‘ taghhom li jaccettaw nies li huma LGBT.

Spiritual Retreat

House for spiritual retreat

Our last Retreats have been an absolute success and a very blessed time.
Unfortunately, there is NO retreat in 2017, unlike what may have been heard from other sources. This is official.

However, we will aim to have a GCE retreat in 2018, in France. Please check back for details nearer the time.

More details...

Share |

Home | Spiritual Retreat | Books: Homosexuality & Christianity | Testimonies of LGBT Christians | Forum: Support for Gay Christians | LGBT Accepting Churches - Malta | Resources | Contact
Terms of Use | Privacy Policy